Orange E-mail: Reguli automate

Serverul Orange E-mail poate procesa automat mesaje e-mail şi semnale, prin utilizarea seturilor de reguli automate.

Seturile de reguli automate la nivel de server sau grup sunt aplicate în cazul tuturor mesajelor şi semnalelor transferate prin serverul sau grupul respectiv.

Seturile de reguli automate la nivel de cont se aplică tuturor mesajelor e-mail şi tuturor semnalelor trimise către contul respectiv.

Fiecărei reguli din set îi sunt alocate un nume, o prioritate, un set de condiţii şi un set de acţiuni. Regulile cu prioritate mare sunt verificate primele: o regulă cu un nivel al priorităţii de 9 va fi aplicată înaintea uneia de nivel 1.

În cazul în care un mesaj sau un semnal întruneşte toate condiţiile regulii, acţiunile aferente acestei reguli sunt iniţiate, iar procesarea automată este fie oprită, fie continuă cu verificarea celorlalte reguli cu priorităţi mai mici.

Specificarea regulilor

Regulile la nivel de server sau grup pot fi specificate de către administratorii de sistem.

Pentru a specifica reguli pentru mesaje, la nivel de server, puteţi utiliza interfaţa WebAdmin. Veţi avea acces la paginile Mail din zona Settings (Setări), unde veţi da click pe legătura Rules (Reguli).
Pentru a specifica reguli pentru semnale la nivel de server puteţi utiliza interfaţa WebAdmin. Veţi avea acces la paginile Real-Time (Timp real) din zona Settings (Setări), unde veţi da click pe legătura Rules (Reguli).

Administratorii de sistem şi de domeniu pot specifica reguli de cont utilizând legăturile aflate pe pagina Account Settings (Setări cont).

Utilizatorii de conturi pot specifica propriile reguli, utilizând interfaţa Orange E-mail. Administratorii de sistem şi de domeniu pot limita setul de acţiuni ale regulii pe care un utilizator îl poate specifica.

Administratorii de sistem şi de domeniu pot specifica reguli la nivel de domeniu utilizând legăturile Rules (Reguli), aflate pe pagina Domain Settings (Setări domeniu).


Crearea, redenumirea şi eliminarea regulilor

Atunci când apare lista de reguli în fereastra browserului, denumirile şi priorităţile regulii pot fi modificate:

După ce aţi modificat numele şi/sau priorităţile regulii, daţi click pe butonul Update (Actualizare). Lista va fi afişată din nou, ordonată în funcţie de prioritate.

Regulile cu nivelul de prioritate Inactive (Inactiv) nu se vor aplica, dar nici nu vor fi şterse din setul de reguli, putând fi reactivate în orice moment.

Pentru a crea o regulă nouă, introduceţi o denumire pentru aceasta în câmpul din partea superioară şi apoi faceţi clic pe butonul Add Rule (Adăugare regulă).

Pentru a elimina o regulă, selectaţi caseta de validare din coloana Delete (Ştergere) şi apoi faceţi clic pe butonul Update (Actualizare).

Pentru a modifica condiţiile şi acţiunile aferente regulii, daţi click pe legătura Edit (Editare).


Condiţiile regulii

Pentru fiecare regulă pot exista zero, una sau mai multe condiţii. Condiţiile sunt verificate în ordinea specificării acestora. În cazul în care un mesaj e-mail sau un semnal întrunesc toate condiţiile regulii, vor fi iniţiate acţiunile aferente acelei reguli.

Operaţiile de condiţionare is (este) şi is not (nu este) procesează parametrii sub formă de „imagini”: simbolurile asterisc(*) din parametrii sunt procesate ca şi caractere necunoscute, care corespund niciunuia sau mai multor simboluri din şirul testat. Pentru a verifica dacă un şir conţine subşirul @thatdomain, trebuie utilizată operaţia is *@thatdomain*. Pentru a vă asigura că un şir nu se încheie cu subşirul somedomain.com, trebuie utilizată operaţia is not *somedomain.com.

Operaţiile de condiţionare in (în) şi not in (în afară) procesează parametrii sub forma uneia sau mai multor „imagini”, separate de virgule (,). Şirul testat va fi comparat cu toate şirurile imagine. Condiţia in este întrunită dacă şirul testat se potriveşte cu cel puţin un şir imagine. Condiţia not in este întrunită dacă şirul testat nu se potriveşte cu niciun şir imagine din setul specificat.
Notă: nu utilizaţi prea multe spaţii în jurul virgulelor: spaţiile dinaintea virgulei vor deveni spaţii posterioare ale imaginii anterioare, iar spaţiile de după virgulă vor deveni spaţii anterioare ale imaginii următoare.

Următoarele condiţii pot fi utilizate atât în cadrul regulilor de procesare a ordinii e-mail-urilor, cât şi în cadrul regulilor de procesare a semnalelor:

Şirul Submit Address [is | is not | in | not in] (Trimitere adresă [este | nu este | în | în afara])
Această condiţie verifică adresa de trimitere a e-mail-ului sau a semnalului.
În cazul în care acestea au fost generate din interiorul serverului, adresa va fi goală.
În caz contrar, şirul adresei de trimitere va conţine numele componentei care a primit sau care a generat mesajul E-mail sau semnalul, şi (separată printr-un spaţiu) adresa de reţea (IP) de origine a e-mail-ului sau semnalului. Opţional, aceasta poate fi urmată de numărul portului IP (separat prin simbolul :).
În cazul în care mesajul sau semnalul a fost generat local, cu o componentă internă a serverului (precum regulile), câmpul adresei de reţea va conţine [0.0.0.0].
Exemplu (regulă de ordonare):

Exemplu (regulă pentru semnale):

Şirul temporar Time Of Day [is | is not | less than | greater than | in | not in] (Oră [este | nu este | mai mic decât | mai mare decât | în | în afara])
Această condiţie verifică ora curentă din fusul orar al utilizatorului (pentru regulile la nivel de cont) sau din fusul orar al serverului (pentru regulile la nivel de sistem).

ondiţia vă permite compunerea regulilor care se vor aplica doar la anumite ore.

Un şir temporar trebuie specificat sub forma hh:mm sau hh:mm:ss, unde hh reprezintă ora, mm minutele şi ss secundele.
Şirurile temporare pot conţine sufixele am sau pm.

În cazul în care apar condiţiile in sau not in, şirul parametru trebuie să conţină o pereche de şiruri temporare, separate prin simbolul minus (-).
În cazul în care cea de-a doua valoare temporară nu este mai mică decât prima (de exemplu 08:30-5:15pm), condiţia in va fi întrunită pentru toate orele situate după 8:30 şi înainte de 17:15.
Dacă cea de-a doua valoare este mai mică decât prima (de exemplu 22:30-5:15), condiţia in va fi întrunită pentru toate orele situate după 22:30 şi înainte de 5:15.

Exemplu (regulă de ordonare):

Şirul de dată Current Date [is | is not | less than | greater than] (Dată curentă [este | nu este | mai mic decât | mai mare decât])
Această condiţie verifică data şi ora curente. Condiţia vă permite crearea regulilor care se aplică mesajelor sau semnalelor doar înaintea sau după data şi ora specificate.

Pentru a compara doar date, introduceţi şirul în următorul format:

  • DD MMM YYYY

Pentru a compara atât data, cât şi ora, introduceţi şirul în unul din următoarele formate:

  • DD MMM YYYY hh:mm
  • DD MMM YYYY hh:mm:ss
  • DD MMM YYYY hh:mm:ss +ZZZZ
  • DD MMM YYYY hh:mm:ss -ZZZZ
unde:
DD reprezintă ziua din lună
MMM reprezintã luna şi conţine abrevierea din 3 litere a denumirii englezeşti:
Jan, Feb, Mar, Apr, May, Jun, Jul, Aug, Sep, Oct, Nov, Dec
YYYY reprezintă anul
hh reprezintă ora
mm reprezintă minutul
ss reprezintă secunda
+ZZZZ sau -ZZZZ reprezintă fusul orar; în cazul în care acesta nu este specificat, va fi utilizat fusul orar specificat de utilizator pentru regulile la nivel de cont şi fusul orar al serverului pentru regulile la nivel de server sau la nivel de grup.
Exemplu:

Şirul de zi Current Day [is | is not | in | not in] (Zi curentă [este | nu este | în | în afara])
Această condiţie verifică ziua curentă din săptămână. Vă permite crearea regulilor care se vor aplica mesajelor sau semnalelor doar în anumite zile din săptămână. Zilele vor fi specificate fie utilizând cifre (0 pentru duminică, 6 pentru sâmbătă), sau abrevieri RCF822 (Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun).
Exemplu:

Şir Preference [is | is not | in | not in] (preferinţă [este | nu este | în | în afara])
Şirul trebuie să conţină numele preferinţei contului şi imaginea de date a preferinţei, separate cu simbolul (:). Această condiţie compară valoarea preferinţei de cont specificate cu imaginea de date.
Exemplu:

Şirul de stare FreeBusy [is | is not | in | not in] (LiberOcupat [este | nu este | în | în afară])
Nu este recomandată utilizarea acestei condiţii în cazul regulilor la nivel de server sau de grup. Condiţia preia datele contului de tipul Liber-Ocupat şi starea pentru ora curentă. Această stare va fi comparată cu şirul de stare specificat..
Exemplu:

Şirul Existing Mailbox [is | is not] (Căsuţă poşatlă existentă [este | nu este])
Parametrul specifică o denumire a căsuţei poştale şi condiţia verifică existenţa acesteia. Se consideră că o căsuţă poştală „există” dacă este posibilă deschiderea acesteia utilizând numele specificat şi adăugarea unui mesaj. În cazul în care această condiţie este utilizată într-o regulă la nivel de cont, iar parametrul specifică o căsuţă poştală aparţinând unui cont diferit (care există), dar utilizatorul curent nu poate adăuga un mesaj, respectiva căsuţă poştală este considerată „inexistentă” pentru condiţia regulii.
Exemplu:

Condiţia este utilă în cazul regulilor la nivel de domeniu: o regulă poate verifica dacă contul curent deţine o căsuţă poştală specială şi copia anumite mesaje către respectiva căsuţă poştală doar dacă aceasta există.

Liste de şiruri

Serverul Orange E-mail poate stoca liste de şiruri cu denumiri sub forma subseturilor setului de date al contului

Pentru fiecare listă pot exista zero, unul sau mai multe şiruri. Operaţiile condiţiei regulii pot face referire la acele liste dacă:
  • regula este la nivel de cont (sau la nivel de domeniu).
  • operaţia de condiţionare este de tipul in sau not in.
  • parametrul operaţiei este specificat sub formă de string.
  • parametrul operaţiei începe cu simbolul diez (#).
De exemplu, operaţia de condiţionare
Sender    in    #Blocked
verifică dacă adresa celui care a expediat mesajul sau semnalul este inclusă în lista de şiruri denumită Blocked (Blocat).

Subseturile listelor de şiruri pot fi utilizate ca agendeale interfeţei Orange E-mail.


Acţiuni ale regulilor

Pentru fiecare regulă pot exista zero, una sau mai multe acţiuni. În cazul în care un mesaj e-mail sau un semnal întruneşte toate condiţiile regulii, acţiunile aferente acelei reguli vor fi iniţiate.

Parametrii pentru acţiunile regulilor pot conţine combinaţii de simboluri macro (^X, unde X este o literă).
Sunt procesate seturi diferite de combinaţii de simboluri macro.
Consultaţi secţiunile Reguli semnale şi Reguli e-mail pentru a afla mai multe cu privire la combinaţiile de simboluri macro disponibile.

Următoarele acţiuni aferente unor reguli pot fi utilizate pentru toate regulile de procesare ale mesajelor sau semnalelor:

Reject errorMessage (Respingere mesaje eroare)
Această acţiune trebuie să se situeze pe ultima poziţie în cadrul unei reguli. Executarea acestei reguli opreşte procesarea şi alte reguli (cu prioritate mai mică) nu vor fi verificate.
În cazul în care regula are ca obiect procesarea semnalelor, semnalul va fi respins şi se va emite codul de eroare specificat.
Dacă regula are ca obiect procesarea de e-mail-uri, mesajul va fi respins şi expeditorul acestuia va primi o notificare de livrare negativă.
În cazul în care textul parametrului acţiunii nu este gol, acesta va fi utilizat ca text pentru raportarea erorii.
Regulile pentru procesarea mesajelor e-mail pot stoca în continuare mesajele respinse utilizând acţiunea Store (Stocare) înaintea acţiunii Reject (Respingere).
Exemplu:

SendURL URL (Execute URL URL)
Este realizată conexiunea HTTP la serverul web la distanţă specificat în URL şi este trimisă o solicitare de preluare HTTP, care conţine URL-ul specificat, către acel server.
În cazul primirii unui răspuns, acesta va fi abandonat. În cazul în care, timp de 10 secunde, nu se primeşte un răspuns, conexiunea HTTP va fi închisă.
Atunci când parametrul URL este procesat cu ajutorul substituirii macro, valorile calculate vor fi mai întâi codate în format URL.
Exemplu:

Send IM messageText
Va fi trimis un mesaj instant cu conţinutul specificat..
În cazul în care textul mesajului începe cu linia
To: user@domain
, mesajul instant va fi trimis către adresa specificată. În caz contrar, mesajul va fi trimis către contul curent (în cazul regulilor la nivel de cont) sau nu va fi trimis deloc (în cazul regulilor la nivel de server sau la nivel de grup).
Exemplu:

FingerNotify [ address ]
Serverul se va conecta la calculator la adresa de reţea specificată, portul 79 (portul finger) şi va trimite şirul nm_notifyuser către calculatorul respectiv. În cazul în care adresa nu este specificată şi acţiunea este executată ca parte a unei reguli la nivel de cont, va fi utilizată adresa de reţea a ultimei conectări a utilizatorului.
Această acţiune poate fi utilizată împreună cu utilitarele bazate pe finger (precum NotifyMail®) şi instalate pe calculatoare client.
Exemplu:

Utilizatorilor le este permis să specifice acţiunea numai dacă au dreptul de a specifica acţiuni de tipul execute (executare).

Administratorii de sistem pot utiliza interfaţa WebAdmin pentru a configura setările aplicaţiei de notificare. Deschideţi paginile General din zona Settings (Setări) pentru a găsi panoul Notifier (Notificare), pe pagina Others (Altele)

Write To Log recordText
O înregistrare de nivel principal (nivelul 2) care conţine ID-ul mesajului sau semnalului, precum şi şirul recordText specificat, va fi introdusă în registrul sistemului.
Numai administratorul serverului poate specifica această acţiune.
Remember 'From' in stringList (Reţinere „De la” în stringList)
Această acţiune poate fi utilizată doar în cazul regulilor la nivel de cont. Parametrul operaţiei specifică numele unei liste de şiruri care există sau care trebuie creată în setul de date al contului. Adresa autorului mesajului sau a expeditorului semnalului(From (De la)) va fi adăugată la lista specificată.
Elementul nu va fi adăugat în cazul în care lista conţine deja minim 500 de elemente.

Reguli la nivel de domeniu

Administratorii de domeniu pot specifica regulile la nivel de domeniu.

Atunci când un mesaj este transmis către orice cont de către modulul de livrare locală, sau atunci când un semnal este îndreptat către orice cont de pe server, este aplicat setul „efectiv” de reguli la nivel de cont.
Primele reguli din setul efectiv sunt reguli la nivel de domeniu şi au priorităţi de nivel superior nivelului 5. Urmează regulile la nivel de cont şi în final regulile la nivel de domeniu, a căror prioritate este cel mult egală cu 5.

Această metodă oferă garanţia aplicării tuturor regulilor la nivel de domeniu (cu priorităţi mai mari de 5) înaintea regulilor la nivel de cont. În cazul în care o regulă la nivel de domeniu utilizează acţiunea de oprire a procesării, nu vor fi aplicate regulile la nivel de cont.

Notă: Regulile la nivel de domeniu sunt „amestecate” cu regulile la nivel de cont şi sunt aplicate în acelaşi mediu cu acestea, „în numele” utilizatorului contului.


Reguli la nivel de grup

Administratorii grupului dinamic pot vedea o legătură suplimentară pe paginile de reguli ale interfeţei WebAdmin. Această legătură poate fi utilizată pentru a deschide lista cu reguli la nivel de grup.

Atunci când modificaţi setul de reguli la nivel de grup pentru orice membru al grupului, setul va fi actualizat automat pentru toţi ceilalţi membri ai grupului respectiv.

Setul efectiv de reguli „la nivel de server” pentru fiecare membru al grupului reprezintă combinaţia dintre regulile la nivel de server speciale pentru acel membru şi regulile la nivel de grup.

Regulile din ambele seturi se aplică împreună, în ordinea priorităţii. De exemplu, mesajele pot fi procesate cu o regulă de prioritate mare, la nivel de grup, apoi cu o regulă de prioritate medie, la nivel de server şi în final cu o regulă de prioritate redusă, la nivel de grup.